CARRIERBIG

38TGF0601A3/42TGF0601BP

ขนาดบีทียู 60,000 BTU. / SEER 11.32 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,700 ฿59,700
 

 

38TGF0481A3/42TGF0481BP

ขนาดบีทียู 53,200 BTU. / SEER 9.75 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51,000 ฿51,000
 

 

38TGF0401A3/42TGF0401BP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 11.27 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48,500 ฿48,500
 

 

38TGF0401A1/42TGF0401BP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 11.27 / 220V. / SCROLL COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,700 ฿47,700
 

 

38TGF0361A3/42TGF0361BP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 11.26 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,400 ฿42,400
 

 

38TGF0361A1/42TGF0361BP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 11.26 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41,800 ฿41,800
 

 

38TGF0301A1/42TGF0301BP

ขนาดบีทียู 30,000 BTU. / SEER 12.03 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37,400 ฿37,400
 

 

38TGF0241A1/42TGF0241BP

ขนาดบีทียู 24,200 BTU. / SEER 11.69 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,200 ฿29,200
 

 

38TGF0181A1/42TGF0181BP

ขนาดบีทียู 18,700 BTU. / SEER 11.72 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,000 ฿26,000
 

 

38TGF0131A1/42TGF0131BP

ขนาดบีทียู 13,300 BTU. / SEER 12.07 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,200 ฿24,200
 

 

38TGF0601A3/40TGF0601UP

ขนาดบีทียู 60,000 BTU. / EER 10.86 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿70,100 ฿70,100
 

 

38TGF0481A3/40TGF0481UP

ขนาดบีทียู 53,200 BTU. / EER 9.50 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61,500 ฿61,500
 

 

38TGF0401A3/40TGF0401UP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 12.40 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,000 ฿59,000
 

 

38TGF0401A1/40TGF0401UP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 12.40 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / SCROLL COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58,200 ฿58,200
 

 

38TGF0361A3/40TGF0361UP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53,500 ฿53,500
 

 

38TGF0361A1/40TGF0361UP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿52,800 ฿52,800
 

 

38TGF0301A1/40TGF0301UP

ขนาดบีทียู 30,000 BTU. / SEER 12.46 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,400 ฿47,400
 

 

38TGF0241A1/40TGF0241UP

ขนาดบีทียู 24,200 BTU. / SEER 12.86 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,800 ฿35,800
 

 

38TGF0181A1/40TGF0181UP

ขนาดบีทียู 18,700 BTU. / SEER 12.94 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32,600 ฿32,600
 

 

38TGF0131A1/40TGF0131UP

ขนาดบีทียู 13,300 BTU. / SEER 13.46 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,800 ฿29,800
 

 

38TGF0601A3/42TGF0601CP

ขนาดบีทียู 60,000 BTU. / SEER 10.58 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿61,400 ฿61,400
 

 

38TGF0481A3/42TGF0481CP

ขนาดบีทียู 51,000 BTU. / SEER 10.09 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53,500 ฿53,500
 

 

38TGF0401A3/42TGF0401CP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / SCROLL COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51,800 ฿51,800
 

 

38TGF0401A1/42TGF0401CP

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / SCROLL COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51,000 ฿51,000
 

 

38TGF0361A3/42TGF0361CP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 380V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿46,700 ฿46,700
 

 

38TGF0361A1/42TGF0361CP

ขนาดบีทียู 36,100 BTU. / SEER 12.43 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,100 ฿45,100
 

 

38TGF0301A1/42TGF0301CP

ขนาดบีทียู 30,000 BTU. / SEER 12.46 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40,500 ฿40,500
 

 

38TGF0241A1/42TGF0241CP

ขนาดบีทียู 24,200 BTU. / SEER 12.86 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿31,900 ฿31,900
 

 

38TGF0181A1/42TGF0181CP

ขนาดบีทียู 18,700 BTU. / SEER 12.94 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,200 ฿29,200
 

 

38TGF0131A1/42TGF0131CP

ขนาดบีทียู 13,300 BTU. / SEER 13.46 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / ROTARY COMPRESSOR / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, อะไหล่ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,000 ฿26,000
 

 

รายการสินค้าตามยี่ห้อ/รุ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้